Nejjoarskoken

Nejjoarskooken Lessn röp mie mien Süster ut Messingen in ‘t Emsland an un fröch: „Sech äs, Marlis, wat fallt die dann to Nejjoarskooken as immateriellet Kulturerbe in?“ Nejjoarskooken as Kulturerbe – heel lecker. Nejjoarskooken immateriell – na, ick weet nich. Bie us giff dat Nejjoarskooken immer materiell to etten. Un dat al füste vöör ’n … Nejjoarskoken weiterlesen